top of page

klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Patryk Góralowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Algorytmia Patryk Góralowski, Warszawa (00-008) ul. Marszałkowska 126/134 (Spaces), NIP: 7742378329 (dalej: Administrator lub Algorytmia), z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: hello@algorytmia.com lub za pomocą powyżej wskazanego adresu korespondencyjnego.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • prowadzenia marketingu produktów i usług własnych w postaci newslettera – na podstawie zgody, wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające w postaci przesłania formularza subskrypcji (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO), przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. W tym przypadku Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania którejkolwiek ze zgód (na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną);

  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzeniem przez nas działań oraz świadczeniem usług – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

 3. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, biuro rachunkowo-księgowe) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja). Za Państwa zgodą możemy udostępnić dotyczące Państwa dane również innym podmiotom, wskazanym w zgodzie.

 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody (w tym również zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych) w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.

 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla otrzymania materiałów marketingowo-informacyjnych w formie newslettera.

 8. Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności i Cookies.

bottom of page