top of page

postanowienia ogólne

Kotwica 1
 1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Algorytmia (dalej jako: Regulamin) określa:

  • zasady funkcjonowania serwisu i Konta Użytkownika w serwisie, w szczególności w zgodności z postanowieniami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora serwisu;

  • zasady korzystania z usługi Konta Użytkownika w serwisie;

  • wymagania technologiczne i warunki niezbędne do spełnienia dla poprawnej obsługi Konta Użytkownika.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  i znajduje on zastosowanie do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 tej ustawy przez Operatora serwisu.

 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi, w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkowników w dowolnym miejscu i czasie. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Rozpoczynając korzystanie z usług opisanych w niniejszym Regulaminie Użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwia korzystanie z usług w nim opisanych przez Użytkownika, w szczególności z usługi Konta Użytkownika oraz rozpoczęcie świadczenia tych usług przez Operatora,
  w szczególności rozpoczęcie świadczenia usługi Konta Użytkownika.

definicje i terminologia

Kotwica 2
 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 2. Operator / Algorytmia – usługodawca; podmiot odpowiedzialny za prowadzenie i obsługę serwisu; na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumiany jako Patryk Góralowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Algorytmia Patryk Góralowski, Warszawa (00-008) ul. Marszałkowska 126/134 (Spaces), NIP: 7742378329;

 3. Użytkownik – usługobiorca; osoba fizyczna, będąca stroną umowy o świadczenie usług w serwisie, za którego prowadzenie odpowiedzialny jest Operator;

 4. serwis – strona internetowa i serwis pod adresem URL: https://www.algorytmia.com/, której operatorem i administratorem jest Operator, za pośrednictwem której Operator świadczy usługi na rzecz Użytkownika;

 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Algorytmia, będący jednocześnie treścią umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

 6. Usługa – indywidualne określenie każdego ze świadczeń opisanych w § 3, § 3a, § 3b i § 3c niniejszego Regulaminu, świadczonych przez Operatora na rzecz i zlecenie Użytkownika;

 7. Konto Użytkownika – usługa świadczona przez Operatora serwisu, za pośrednictwem serwisu, na rzecz Użytkownika, o której mowa w § 3 ust. 1b niniejszego Regulaminu, szczegółowo opisana w § 3b niniejszego Regulaminu;

 8. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

 10. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

usługi i warunki świadczenia usług przez operatora

Kotwica 3
 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Operator zobowiązuje się do świadczenia Użytkownikowi, za pomocą serwisu, następujących usług:

 2. Usługi informacyjne – usługi o charakterze informacyjnym, polegające na udostępnianiu Użytkownikowi za pośrednictwem serwisu treści, w tym artykułów, materiałów, infografik i innych, o tematyce zgodnej z tematyką i ideą założenia serwisu przez Operatora, szczegółowo opisane w § 3a niniejszego Regulaminu;

 3. Usługa Konta Użytkownika – usługa umożliwiająca Użytkownikowi założenie własnego profilu, umożliwiającego dostęp do dodatkowych funkcjonalności serwisu, polegająca w szczególności na umożliwieniu rejestracji Konta Użytkownika, obsługi Konta Użytkownika przez Użytkownika (w tym zamieszczania informacji dotyczących swojej osoby oraz innych, które mają służyć umożliwieniu lub ułatwieniu Użytkownikowi korzystania z Usług), szczegółowo opisana w § 3b niniejszego Regulaminu;

 4. sprzedaż kursów online – usługa polegająca na umożliwieniu zakupu, za pośrednictwem serwisu, dostępu do kursów online, szczegółowo opisana w § 3c niniejszego Regulaminu.

 5. Użytkownik ma prawo korzystać z Usług w serwisie Operatora w zakresie zgodnym z ich treścią i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 6. Użytkownik ma prawo korzystać z Usług pod warunkiem, że nie użyje ich do celów niezgodnych z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu i zasadami współżycia społecznego.

 7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora.

 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 9. Operator nie udziela żadnej gwarancji nieprzerwanej dostępności serwisów ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe na skutek ewentualnej niedostępności. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty i szkody wynikłe na skutek zmian wprowadzonych w treści serwisów.

 10. Operator ma prawo usuwać w całości lub części treści wprowadzane do serwisu przez Użytkownika, gdy te mają charakter obraźliwy, dyskryminacyjny, reklamowy lub sprzyjają zachowaniom zagrażającym zdrowiu fizycznemu i psychicznemu oraz moralności pozostałych Użytkowników.

 11. Operator prawo blokować IP oraz usuwać treści Użytkowników w serwisie, gdy naruszone zostały postanowienia Regulaminu,
  w szczególności, gdy naruszone zostały postanowienia ust. 4 powyżej.

 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników korzystających z serwisu lub Usług bez znajomości Regulaminu lub Regulamin łamiących. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania i decyzje oraz ich skutki, w tym skutki względem innych Użytkowników oraz osób trzecich, podjęte na podstawie informacji dostępnych w serwisie.

usługi informacyjne

Kotwica 4
 1. Usługi informacyjne oznaczają zapewnienie Użytkownikom przez Operatora dostępu do materiałów informacyjnych i promocyjnych udostępnionych za pomocą mechanizmów informatycznych przez sieć Internet, w ramach serwisu.

 2. Materiały udostępniane w ramach serwisu przez Operatora mogą pochodzić od Operatora lub od podmiotów trzecich, zgłaszających chęć opublikowania swojego utworu w ramach serwisu. Operator zobowiązuje się każdorazowo oznaczać, kto jest autorem treści publikowanych w serwisie i udostępnianych w ramach Usług informacyjnych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez podmioty trzecie i szkody wynikłe na skutek publikacji tych treści, z zastrzeżeniem przepisów Ustawy.

 3. Operator nie daje gwarancji, że treści zamieszczone w serwisie oraz treść Usług będą spełniały wymagania i oczekiwania Użytkowników.

 4. Umowa o świadczeniu Usług informacyjnych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili wpisania w przeglądarce internetowej adresu URL serwisu, z którym Użytkownik się łączy, lub wybrania przekierowania do serwisu Operatora.

 5. Umowa o świadczeniu Usług informacyjnych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia serwisu przez Użytkownika.

konto użytkownika 

Kotwica 5
 1. Usługa Konta Użytkownika oznacza zapewnienie Użytkownikom przez Operatora możliwości utworzenia własnego profilu w ramach serwisu, umożliwiającego dostęp do dodatkowych funkcjonalności serwisu (w szczególności umożliwieniu rejestracji Konta Użytkownika, obsługi Konta Użytkownika przez Użytkownika, w tym zamieszczania informacji dotyczących swojej osoby oraz innych, które mają służyć umożliwieniu lub ułatwieniu Użytkownikowi korzystania z Usług).

 2. Dostęp do Konta Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej, możliwy jest dla Użytkownika, który zaakceptował niniejszy Regulamin
  i poprawnie zarejestrował oraz aktywował Konto Użytkownika w serwisie Operatora.

 3. Rejestracja Konta Użytkownika odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego zamieszczonego w serwisie.

 4. Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że dane podane w formularzu są prawdziwe i aktualne oraz że dotyczą jego osoby lub pozostaje uprawniony do dysponowania nimi, w szczególności posługiwania się nimi w sieci Internet.

 5. W ramach świadczenia usługi Konta Użytkownika, Użytkownikowi udostępniona zostaje możliwość budowania, rozbudowywania, modyfikacji i aktualizacji swojego profilu poprzez umożliwienie Użytkownikowi wprowadzenia swoich danych dotyczących siebie.

 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wprowadzanych danych i informacji wprowadzonych do Konta Użytkownika. Wprowadzając dane i informacje do Konta Użytkownika, Użytkownik gwarantuje ich poprawność, integralność i prawdziwość.

 7. Usługa Konta Użytkownika, objęta niniejszym Regulaminem, świadczona jest od momentu dokonania rejestracji Konta Użytkownika przez Użytkownika, aż do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w oparciu
  o akceptację niniejszego Regulaminu, a tym samym do momentu usunięcia Konta Użytkownika lub jego wyrejestrowania z serwisu Operatora.

 8. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Konta Użytkownika, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu.

 9. Rezygnacja z usługi Konta Użytkownika odbywa się poprzez usunięcie lub wyrejestrowanie Konta Użytkownika z serwisu.

 10. Użytkownik może samodzielnie dokonać wyrejestrowania lub usunięcia Konta Użytkownika (samodzielna rezygnacja z usługi) korzystając z odpowiedniej funkcjonalności w ramach Konta Użytkownika;

 11. Użytkownik może skontaktować się z Operatorem w sprawie wyrejestrowania lub usunięcia Konta Użytkownika przez Operatora na życzenie Użytkownika. Kontakt z Operatorem możliwy jest pod adresem e-mail: hello@algorytmia.com

 12. Operator może zawiesić świadczenie usługi Konta Użytkownika, zablokować Konto Użytkownika lub usunąć ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej
  w oparciu o akceptację niniejszego Regulaminu, w szczególności, gdy Użytkownik:

 13. wprowadza do Konta Użytkownika niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich informacje i dane, w szczególności, gdy Użytkownik podszywa się pod osobę trzecią celem narażenia jej dóbr osobistych lub przywłaszczenia jej tożsamości na potrzeby oszustwa;

 14. dopuści się za pośrednictwem Konta Użytkownika naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

 15. naruszy zasady bezpieczeństwa określone w niniejszym Regulaminie;

 16. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia serwisu lub Konta Użytkownika lub godzące w dobre imię Operatora.

dane uwierzytelniające i odpowiedzialność 

Kotwica 6
 1. Użytkownik samodzielnie ustala login i hasło, które będą wykorzystywane jako dane uwierzytelniające, umożliwiające dostęp do Konta Użytkownika.

 2. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności danych i informacji zgromadzonych w serwisie i na Koncie Użytkownika, rekomendowane jest by hasło dostępu spełniało co najmniej poniższe wymagania:

  • hasło nie powinno być krótsze niż 8 znaków;

  • hasło powinno zawierać minimum jedną dużą literę, jedną małą literę oraz cyfrę lub znak specjalny;

  • hasło nie powinno być takie samo jak identyfikator (login);

  • hasło powinno być zmieniane w miarę możliwości nie rzadziej niż co 30 dni oraz niezwłocznie w razie wystąpienia ryzyka, że dostęp do niego uzyskała osoba niepowołana lub nieupoważniona.

 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu w poufności. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania wykonywane przy użyciu jego identyfikatora (loginu).

 4. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora o każdorazowym nieuprawnionym użyciu jego indywidualnego identyfikatora (loginu) i o każdym innym naruszeniu zabezpieczeń.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzystania hasła lub identyfikatora (loginu) Użytkownika przez osobę nieuprawnioną, za jego wiedzą lub bez niej. Jednak Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody poniesione przez Operatora lub inne podmioty na skutek użycia hasła lub identyfikatora (loginu) Użytkownika przez osoby trzecie

sprzedaż kursów online

Kotwica 7
 1. Za pośrednictwem serwisu Operator umożliwia Użytkownikowi zakup dostępu do kursów online. Informacje zawarte w serwisie nie stanowią oferty Operatora w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

 2. W celu złożenia zamówienia na wybrany kurs online, należy wybrać zamawiany produkt a następnie postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w formularzu (ścieżce) zamówienia. W ramach ścieżki zamówienia należy wybrać m.in. sposób płatności, dane do rachunku/faktury. Po wypełnieniu formularza zamówienia należy go zatwierdzić i przesłać Operatorowi.

 3. Przy każdorazowym składaniu zamówień, Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą. Wypełniając formularz Użytkownik potwierdza autentyczność, integralność i prawdziwość wprowadzanych danych osobowych.

 4. Użytkownik może składać zamówienia przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z wyłączeniem przerw technicznych
  i serwisowych.

 5. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Użytkownikowi informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Operatora. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia zamówienia przez Operatora (przyjęciem zamówienia do realizacji przez Operatora).

 6. Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia. Niewniesienie wpłaty w terminie oznaczonym
  w zamówieniu oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.

 7. Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz operatorów płatniczych lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu płatności. Dodatkowe opłaty poniesione przez Użytkownika w związku z wyborem konkretnego sposobu płatności pozostają niezależne od Operatora i nie są wliczone w cenę kursu online.

 8. Operator wystawia faktury VAT. Faktury będą dostarczane na życzenie Użytkownika w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia, na co Użytkownik wyraża zgodę. Chęć otrzymania faktury VAT powinna zostać wyrażona w ramach formularza (ścieżki) zamówienia.

Dostęp do kursu online i materiałów związanych z kursem online

 1. Dostęp do kursu online jest uruchamiany po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku płatności za pośrednictwem przelewu, dostęp do kursu online może być uruchomiony na podstawie przesłanego na adres e-mail Operatora (hello@algorytmia.com) potwierdzenia przelewu |
  w pliku pdf.

 2. Operator dostarcza Użytkownikowi dane i informacje niezbędne do uzyskania dostępu do wybranego kursu online na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od momentu zaksięgowania wpłaty lub otrzymania potwierdzenia przelewu w pliku pdf.

 3. Czas dostępu do kursu online jest uzależniony od danego kursu online i jest każdorazowo określony w opisie zamawianego kursu.

 4. Użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości, jak
  i w części bez pisemnej zgody Operatora.

 5. Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.

Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik, który nie rozpoczął korzystania z kursu online może odstąpić od umowy zakupu kursu online w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując zwrot kosztów. Postanowienie to nie dotyczy przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, o ile kurs online został nabyty w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością.

 2. Rozpoczynając korzystanie z kursu online Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu kursu online można składać na adres e-mail Operatora: hello@algorytmia.com

wymagania techniczne

Kotwica 8
 1. Prawidłowe korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora w ramach serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, oprogramowanie oraz system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. posiadać jeden z następujących systemów operacyjnych: Windows 10, Mac OS

  2. korzystać z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox

  3. posiadać aktywny i prawidłowo działający dostęp do Internetu.

 2. Prawidłowe korzystanie z Usługi Konta Użytkownika wymaga dodatkowo, poza wymogami wskazanymi w ust. 1 powyżej, by przeglądarka internetowa wskazana w ust. 1 powyżej akceptowała pliki cookies (utrzymanie sesji zalogowania).

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Usług, jeżeli sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu Użytkownika nie spełniają powyższych wymagań technicznych. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. nieprawidłowe działanie Usługi Konta Użytkownika w przypadku braku akceptacji plików cookies przez przeglądarkę;

  2. niepoprawne działanie kursów online w przypadku niespełnienia wymogów określonych w ust. 3 powyżej;

  3. przypadki, gdy Użytkownik nie weźmie udziału w kursie online na skutek problemów sprzętowych z komputerem Użytkownika, wynikłych w związku z niespełnieniem powyższych wymagań technicznych.

 4. Użytkownik powinien zadbać o należyte zabezpieczenie sprzętu komputerowego wykorzystywanego do korzystania z Usług świadczonych przez Operatora.

 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie. Nie ponosi on także odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Usług wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników i osób trzecich.

 6. Użytkownik nie może korzystać z Usług w żaden sposób, który mógłby uszkodzić, zablokować, przeciążyć lub osłabić serwer Operatora.

 7. Użytkownik nie może próbować uzyskiwać nieuprawnionego dostępu do żadnych Usług, innych kont, systemów komputerowych ani sieci połączonych z dowolnym serwerem Operatora lub z dowolnymi Usługami, w szczególności Kontami Użytkownika, za pomocą włamywania, odgadywania haseł ani przy użyciu innych środków.

 8. Operator nie gwarantuje, że Usługi świadczone za pomocą serwisu będą wolne od błędów ani tego, że usterki dotyczące Usług zostaną poprawione.

 9. Operator dołoży starań by pomóc Użytkownikowi w trudnościach związanych z korzystaniem z Usług, co nie może być poczytywane za zobowiązanie Operatora do świadczenia wsparcia technicznego. W razie wystąpienia trudności związanych z korzystaniem ze świadczonymi przez Operatora Usługami, Użytkownik może kontaktować się z Operatorem pod adresem e-mail: hello@algorytmia.com

W przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, Operator postara się udzielić odpowiedzi w tej samej formie najpóźniej do 3 dni po odebraniu informacji.

 1. Jeżeli Użytkownik wykryje nieprawidłowość w funkcjonowaniu Konta Użytkownika jest zobowiązany do jej zgłoszenia pod adresem e-mail: hello@algorytmia.com lub numerem telefonu: .... Operator jest uprawniony do uznania, że zgłaszane zdarzenie nie stanowi nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu lub Usług.

 2. W przypadku awarii serwisu lub Usługi, w szczególności Usługi Konta Użytkownika, lub konieczności dokonania zmian, ulepszeń lub przeprowadzenia prac konserwacyjnych, Operator zastrzega na swoją rzecz prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu serwisu lub wybranych lub wszystkich Usług.

 3. Operator dołoży wszelkich starań, aby planowane przerwy techniczne związane z przerwą w funkcjonowaniu serwisu lub wybranych lub wszystkich Usług odbywały się w nocy, między godziną 2:00 a 6:00.

 4. Operator korzysta z pamięci podręcznej przeglądarki Użytkownika i wykorzystuje pliki cookie „Persistent First Party Cookies” (tzw. cookies stałe) oraz sesję w celu zapamiętywania wyborów, których dokonał Użytkownik, w tym w celu utrzymania sesji (po zalogowaniu). Pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. Operator informuje, że Użytkownik ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookie na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak ograniczenie to może wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu. Więcej informacji o plikach cookies dostępne
  w Polityce Cookies Algorytmia.

ochrona danych osobowych 

Kotwica 9
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, zgromadzonych w związku ze świadczeniem Usług opisanych
  w niniejszym Regulaminie, w szczególności w związku z rejestracją oraz obsługą Konta Użytkownika, jest Operator.

 2. Kontakt z Operatorem możliwy jest za pomocą adresu e-mail: hello@algorytmia.com lub korespondencyjnie, na adres siedziby Operatora: Warszawa (00-008) ul. Marszałkowska 126/134 (Spaces).

 3. Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w ramach świadczenia Usług za pośrednictwem serwisu w następujących celach: świadczenia Usług, a więc realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu; marketingu produktów i usług własnych; ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

 4. Jeżeli Użytkownik za pomocą serwisu korzysta z Usług, które są płatne (dokonuje zakupu kursów online), Operator będzie dodatkowo przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu realizacji ciążących na nim obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego.

 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, a w określonych prawem okolicznościach również do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.

 7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 8. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Operatora znajduje się w Polityce Prywatności Algorytmia.

ochrona własności intelektualnej

Kotwica 10
 1. Zarówno sam serwis, jak i poszczególne elementy serwisu, znaki towarowe i inne zawarte w niej oznaczenia i treści, są przedmiotem ochrony wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej.

 2. Treści niebędące własnością Operatora, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Operator udostępnia na podstawie prośby, zgody uprawnionych podmiotów, zawartych umów lub przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Użytkownik może korzystać serwisu i Usług świadczonych w ramach serwisu oraz zawartych w nich treściach wyłącznie w celach zgodnych z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora. W szczególności:

  1. Użytkownik może korzystać z treści udostępnianych w serwisie jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz ustawy
   z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  2. Użytkownik nie ma prawa do publicznego rozpowszechniania ani komercyjnego oferowania dostępu do serwisu i Usług świadczonych przez Operatora. W szczególności Użytkownik nie może zbywać ani udostępniać dostępu do Konta Użytkownika na rzecz podmiotów trzecich. Użytkownik nie ma prawa do publicznego rozpowszechniania ani komercyjnego oferowania dostępu do Konta Użytkownika
   i treści serwisu;

  3. Użytkownik nie ma możliwości przystosowywania, zmieniania układu lub wprowadzanie jakichkolwiek zmian w serwisie, zarówno
   w całości jak i w części.

 1. Użytkownicy wprowadzający treści do serwisu wyrażają zgodę na wykorzystywanie tych treści pozostałym Użytkownikom w zakresie dozwolonego użytku. Użytkownicy wprowadzający do serwisu treści, które nie są ich własnością, zaświadczają, że posiadają zgodę na ich rozpowszechnianie od uprawnionych podmiotów oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki powstałe w wyniku ich udostępnienia.

 2. W przypadku m.in.:
  (1) wystąpienia przez osobę trzecią, w tym organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,
  z roszczeniem przeciwko Operatorowi z tytułu naruszenia praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa, lub
  (2) wszczęcia postępowania (w tym karnego lub administracyjnego), w związku ze sposobem korzystania z usług świadczonych za pomocą serwisu przez Użytkownika, w tym w związku z treściami przez niego udostępnianymi; w zakresie, za który zgodnie z niniejszym Regulaminem odpowiedzialność ponosi Użytkownik, Użytkownik zwolni Operatora z obowiązku zaspokojenia takiego roszczenia, a także pokryje wszelkie szkody, które Operator poniesie w związku z takim roszczeniem, pozwem lub postępowaniem, w tym prawomocnie orzeczone koszty postępowania i obsługi prawnej oraz równowartości odszkodowania, nałożonych kar lub grzywien lub koszty wykonania ostatecznych decyzji administracyjnych. W przypadku powzięcia przez Operatora wiedzy o takich roszczeniach czy postępowaniach, Operator niezwłocznie powiadomi o nich Użytkownika i umożliwi mu – zgodnie z przepisami prawa – przystąpienie do postępowania w celu obrony swoich praw. Użytkownik zobowiązuje się zaś za każdym razem przystąpić do takiego postępowania na zawiadomienie Operatora.

reklamacje

Kotwica 11
 1. Reklamacje w zakresie świadczonych przez Operatora za pośrednictwem serwisu Usług można składać pod adresem e-mail: hello@algorytmia.com

 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy zawrzeć opis problemu lub zdarzenia, będącego podstawą reklamacji.

 3. Reklamacje złożone przez Użytkowników zostaną rozpatrzone przez Operatora, który zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości oraz rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni.
   

Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów z konsumentami

 1. Operator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umowami zawartymi za pośrednictwem serwisu
  z Użytkownikami będącymi konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

postanowienia końcowe

Kotwica 12
 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio.

 2. Operator ma prawo do zmiany treści i postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana na 30 dni przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

 3. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w oparciu o akceptację niniejszego Regulaminu w ciągu 30 dni od przedstawienia zmian, o których mowa w ust. 2 powyżej, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 26.05.2021

bottom of page