top of page

o polityce prywatności

Kotwica 1

algorytmia przywiązuje ogromną wagę do przejrzystości działania i szanuje podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Zapewnienie poufności Państwa danych jest dla nas bardzo ważne. Dokładamy wszelkich starań, by przyjęte zabezpieczenia
i zasady wykorzystania informacji zgromadzonych w naszych bazach danych gwarantowały poufność i bezpieczeństwo.

 

Niniejsza Polityka Prywatności Algorytmia ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Państwa. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

 • dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;

 • przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 • Administrator / Algorytmia – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o Administratorze rozumie się przez to Patryka Góralowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Algorytmia Patryk Góralowski, NIP: 7742378329.

 

Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły pozyskiwania i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem Polityki Prywatności.

kim jesteśmy

Kotwica 2

administratorem danych osobowych jest Patryk Góralowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Algorytmia Patryk Góralowski, Warszawa (00-008) ul. Marszałkowska 126/134 (Spaces), NIP: 774237832. Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora, prosimy o kontakt: 

algorytmia Patryk Góralowski

ul. Marszałkowska 126/134 (Spaces)

00-008 Warszawa

hello@algorytmia.com

osoby odwiedzające serwis

Kotwica 3

odwiedzając nasz serwis pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się z nami łączysz. Podanie danych osobowych jest wobec powyższego dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla osoby odwiedzającej serwis.

 

Nasz serwis korzysta z technologii Cookies. Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z Cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych.

Do powyższych usprawiedliwionych celów, dla których realizacji wykorzystywane są dane odczytywane z Cookies należą:

 • zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dla Użytkownika i jego urządzenia funkcjonowania serwisu;

 • dostosowanie serwisu do indywidualnych ustawień osoby korzystającej z serwisu oraz zapamiętanie wprowadzanych przez tę osobę danych związanych z korzystaniem z serwisu, np. wyboru dotyczącego zapisywania Cookies w urządzeniu Użytkownika czy też zapamiętywanie hasła (podtrzymanie zalogowanego Użytkownika);

 • prowadzenie analiz statystycznych dotyczących osób odwiedzających serwis, np. statystyki odwiedzin na stronie, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej,

 • reklamy i promocji, dystrybucji materiałów informacyjnych i reklamowych za pośrednictwem serwisu.

 

Dane są przetwarzane do czasu osiągnięcia celów ich zbierania (wskazanych powyżej) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania, albo do czasu usunięcia Cookies z urządzenia końcowego, z którego korzystacie Państwo łącząc się z naszym serwisem – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. Więcej informacji o Cookies, w tym dotyczących zarządzania i usuwania Cookies, znajdziesz w dziale „Polityce Cookies Algorytmia” niniejszej Polityki prywatności.

 

Dane dotyczące Użytkowników naszego serwisu możemy również pozyskiwać za pomocą wtyczki portalu społecznościowego Facebook. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w związku z korzystaniem z wtyczki Facebook znajdziesz w sekcji „Algorytmia a Facebook” poniżej.

użytkownicy i usługobiorcy

Kotwica 4

Państwa dane mogą być wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

 • świadczenia Usług za pośrednictwem serwisu, w tym Usługi Konta Użytkownika w serwisie, w oparciu o postanowienia zaakceptowanego Regulaminu, tj. w celu podjęcia działań dążących do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem – również w celu realizacji zawartej umowy, w tym umożliwienia korzystania z Usług oferowanych przez nas za pośrednictwem serwisu i Konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez cały okres świadczenia tych usług, do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami zaakceptowanego Regulaminu, w szczególności do czasu wyrejestrowania Konta Użytkownika z serwisu:

 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem przez Państwa z usług świadczonych przez Administratora.

 

W takim przypadku Państwa dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Państwa dane zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy danych Administratora.

 

Podanie danych osobowych jest częściowo warunkiem zawarcia umowy z Administratorem,
w pozostałym zakresie jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarcie takiej umowy, a tym samym korzystanie
z Usług świadczonych na jej podstawie, będzie niemożliwe.

 

Jeżeli Użytkownik za pomocą serwisu korzysta z Usług, które są płatne (dokonuje zakupu kursów online), Operator będzie dodatkowo przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu realizacji ciążących na nim obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych), przez okres przewidziany tymi przepisami prawa (tj. zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości – 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę sprzedaży). Podanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnego przez Operatora jest obowiązkowe (obowiązek ustawowy), brak ich podania uniemożliwia realizację usługi (sprzedaż kursu online).

 

Nasz serwis umożliwia również zamieszczanie przez posiadaczy Konta Użytkownika komentarzy przy wpisach na naszym blogu. W stosunku do danych widocznych na naszej stronie przy zamieszczonym komentarzu, dane te są przetwarzane przez nas w celu administrowania stroną i jej obsługi, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz komunikacji z Państwem, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez czas niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

marketing

Kotwica 5

algorytmia może również przetwarzać dotyczące Państwa dane osobowe w celu:

 • prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – na podstawie realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych.

Państwa dane osobowe w tym przypadku będą przetwarzane przez nas do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze:

 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z dystrybucją materiałów marketingowo-informacyjnych.

W takim przypadku Państwa dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

 

Podanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail jest niezbędne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. Brak podania tych danych uniemożliwia otrzymywanie od nas materiałów marketingowo-informacyjnych.

newsletter

Kotwica 6

w przypadku subskrypcji Newslettera Algorytmii o nazwie własnej algorytmiczny Miesięcznik, Państwa dane osobowe będą przetwarzane
w celu:

 • prowadzenia marketingu produktów i usług własnych w postaci newslettera – na podstawie zgody, wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające w postaci przesłania formularza subskrypcji (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO), przy czym zgodnie
  z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych.

 

W tym przypadku Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania którejkolwiek ze zgód (na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną);

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek
  z prowadzeniem przez nas działań oraz świadczeniem usług – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

 

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla otrzymania materiałów marketingowo-informacyjnych w formie newslettera. Brak podania danych lub brak wyrażenia którejkolwiek ze zgód uniemożliwia subskrypcję Newslettera Algorytmii.

formularz i chat online

Kotwica 7

możemy przetwarzać Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas
z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w naszym serwisie lub za pośrednictwem formularzy kontaktowych znajdujących się
w naszym serwisie (w tym za pośrednictwem chatu online) – w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu
w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie i zapewnienia kontaktu z Użytkownikami i osobami odwiedzającymi serwis, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

Państwa dane pozyskane w związku z nawiązanym kontaktem mogą być także przetwarzane w zakresie i przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń mogących wyniknąć z prowadzonej komunikacji z Administratorem, do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Podanie danych osobowych kluczowych do nawiązania kontaktu jest niezbędne dla otrzymania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub narzędzia chatu online pytanie (brak ich podania uniemożliwia otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie).
W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

komentarze i opinie

Kotwica 8

możemy przetwarzać Państwa dane w celu publikacji komentarza lub Państwa opinii o materiałach udostępnianych w serwisie oraz poprawy jakości usług i produktów oferowanych przez serwis – w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia kontaktu z Użytkownikami serwisu i osobami odwiedzającymi serwis, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. Państwa dane pozyskane w związku z publikacją opinii lub komentarza mogą być także przetwarzane w zakresie
i przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń mogących wyniknąć z prowadzonej komunikacji z Administratorem, do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

W związku z publikacją komentarza w serwisie, w przypadku podania w komentarzu danych osobowych, fakt ujawnienia danych osobowych
w treści komentarza Algorytmia uznaje za wyrażenie zgody na udostępnienie Państwa danych osobowych innym użytkownikom serwisu (zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające w postaci publikacji w treści komentarza danych osobowych; art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.

 

Bardzo prosimy o unikanie podawania w formularzach komentarzy lub opinii swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków.

algorytmia i facebook

Kotwica 9

w związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. (Fashion ID GmbH & Co.KG przeciwko Verbraucherzentrale NRW eV, sygnatura C-40/17) Administrator informuje, że współadministratorem danych osobowych osób korzystających z wtyczki Facebook zamieszczonej w serwisie Administratora jest Facebook.

Z treścią wyroku można zapoznać się na oficjalnej stronie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-40/17.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook,
a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

 

Administrator w ramach współpracy z Facebook częściowo pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników serwisu Administratora, częściowo zaś z profili Użytkowników w portalu społecznościowym Facebook.

 • W zakresie, w jakim Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od Użytkowników, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla Użytkownika. Użytkownik może korzystać z serwisu nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym (w sytuacji, gdy Użytkownik tylko przegląda serwis, nie podejmując interakcji
  z wtyczką Facebook).

 • W zakresie, w jakim Administrator pozyskuje dane Użytkowników z profili Użytkowników
  w portalu społecznościowym Facebook, ujawnieniu będą podlegały dane o Użytkownikach
  w formie anonimowych zestawień statystycznych, przygotowywanych przez Facebook.

 

Administrator przetwarza dane Użytkowników podejmujących interakcję z wtyczką Facebook w serwisie w celu tworzenia analiz, statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane.
W niektórych przypadkach, mogą być wykorzystywane dane osobowe zebrane na podstawie Cookies. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój Algorytmii i serwisu, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane będą przetwarzane w tym celu do czasu jego zupełnej realizacji lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

Administrator informuje również, że w związku z funkcjonowaniem portalu społecznościowego Facebook może dochodzić do profilowania Użytkownika, tj. tworzenia profilu zawierającego informacje o zainteresowaniach lub określonych cechach Użytkownika. Niektóre funkcje dostarczane przez Facebook umożliwiają zestawianie danych osobowych Użytkowników i tworzenie z nich statystyk oraz zestawień, które Administrator może później wykorzystywać w celu odpowiedniego dopasowania treści udostępnianych Użytkownikom. Jednocześnie informujemy, że decyzje w oparciu o utworzone profile nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Ponieważ w ramach współpracy Administratora z Facebook dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi, Użytkownik ma prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez Facebook i Administratora w zakresie prowadzonego współadministrowania. Wyciąg najważniejszych informacji dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

prawa osoby, której dotyczą

Kotwica 10

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;

 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:

  • Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora,

  • wycofa Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych i Administrator nie mają innej podstawy prawnej, aby przetwarzać te dane osobowe,

  • zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po stronie Administratora nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu bądź zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

  • Pani/Pana dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

  • Pani/Pana dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane
   w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku;

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych
w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:

  • zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

  • Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chce Pani/Pan, aby zostały usunięte przez Administratora,

  • Pani/Pana dane nie są nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  • wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie Administratora prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Pani/Pana sprzeciwu;

 • prawo do przenoszenia danych, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej umowy;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuacją.

Mają Państwo również prawo do wycofania wyrażonych zgód, na podstawie których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz zgód na wykorzystanie Pani/Pana adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań jakie wykonano przed wycofaniem zgody. By skorzystać z wyżej wymienionych praw prosimy
o kontakt (zob. „Kim jesteśmy?”).

 

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

odbiorcy danych osobowych

Kotwica 11

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z nami na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, biuro rachunkowe). 

Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwo trzecie) ani organizacjom międzynarodowym, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Jeżeli Administrator będzie musiał przekazać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, wówczas Administrator zadba
o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą.

Dodatkowo, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę lub tego będą żądać, możemy udostępniać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, wskazanym w wyrażonej przez Państwa zgodzie.

bezpieczeństwo danych osobowych

Kotwica 12

zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

polityka cookies

Kotwica 13

§ 1. Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, których zawartość tekstowa może zawierać różne informacje o Użytkowniku, w tym dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” są przechowywane w pamięci Państwa urządzenia – nie są przechowywane na naszych serwerach, my wyłącznie odczytujemy zawartość tych plików, uzyskując do nich dostęp podczas Państwa wizyty w naszym serwisie.

Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ lub https://wszystkoociasteczkach.pl/.

W naszych serwisach korzystamy z technologii plików „cookies” oraz podobnych technologii – dalej nazywanych zbiorczo Cookies.

§ 2. Z jakich Cookies korzystamy i do czego je wykorzystujemy?

W ramach naszych serwisów wykorzystujemy Cookies niezbędne, obowiązkowe dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz oferowanych
w ramach strony funkcjonalności. Możemy również korzystać z Cookies wydajnościowych. Takie Cookies zbierają informacje dotyczące tego, jak Użytkownik korzysta ze strony internetowej, wykorzystywane są przez nas do analizy ruchu na stronie. Cookies wydajnościowe mogą pomagać nam identyfikować szczególnie popularne wśród Użytkowników obszary naszych stron internetowych. Informacje te umożliwiają pomiar skuteczności reklam
i dostosowanie przekazu do Państwa oczekiwań.

Nasz serwis zawiera również treści dostarczane przez podmioty trzecie. Są to podmioty dostarczające usługi analityczne oraz reklamowe. Informacje zawarte w Cookies wykorzystywanych przez nasz serwis mogą być przekazywane tym podmiotom. Cookies dostarczane przez podmioty trzecie pełnią następujące funkcje:

 • Analityczne Cookies

Pliki te gromadzą dane, na podstawie których tworzone są zbiorcze, zanonimizowane raporty. Wykorzystujemy te raporty by zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego serwisu, jak skuteczne są nasze działania marketingowe oraz co więcej możemy zrobić, by jeszcze wygodniej było Państwu korzystać z naszego serwisu.

 • Targeting / Re-marketing

Pliki te pozwalają na dopasowanie treści reklamowych i skierowanie ich do Użytkowników np. Facebook lub innej platformy wykorzystującej podobną technologię, którzy odwiedzili wcześniej nasz serwis.

Jeśli chcesz sprawdzić, jakie Cookies są zapisane na Twoim urządzeniu, skorzystaj z instrukcji zawartej w § 3 niniejszej Polityki Cookies Algorytmia (poniżej).

Odwiedzając nasz serwis pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami Państwo nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się Państwo z nami łączą.

§ 3. Zarządzanie Cookies

Mogą Państwo zrezygnować ze zbierania Cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki,
z której Państwo korzystają łącząc się z naszym serwisem, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

Więcej informacji:

Możecie Państwo również uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików Cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

W zależności od ich funkcji i celu, korzystanie z niektórych Cookie wymaga zgody Użytkownika. Wynika to z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Nie jest wymagana zgoda na pliki cookie, jeśli są absolutnie niezbędne do korzystania z naszego serwisu lub innych funkcjonalności albo do zagwarantowania bezpieczeństwa informatycznego. Pliki cookie do wszystkich innych celów, takich jak indywidualna optymalizacja strony internetowej, marketing lub statystyczna ocena Państwa aktywności na stronie internetowej, wymagają Państwa zgody.

Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia dotyczących Państwa danych, zgromadzonych przez nas, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, znajdziecie Państwo w dziale „Osoby odwiedzające serwis” naszej Polityki Prywatności.

bottom of page